Sakliste for Årsmøte 2020 Vågsbygd seilforening 10.3.2021

Sak 1: Godkjenning av stemmeberettigede representanter

Sak 2: Valg av dirigent, referentrepresentanter til å underskrive protokollen

Sak 3: Godkjenne innkalling

Sak 4: Godkjenning av saksliste

Sak 5: Godkjenning av forretningsorden

A: Årsmøte ledes av de valgte dirigenten.

B: Alle medlemmer må være logget inn og bekrefter sin tilstedeværelse 

C: Alle forslag må innleveres elektronisk. Nye forslag kan ikke fremsettes

etter at strek er satt. Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten.

D: Alle vedtak og valg avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer

E: I protokollen føres inn alle forslag og vedtak, med antall avgitte stemmer for og imot

F: Delegater som presenterer forslag har ikke begrenset taletid til presentasjonen. For

øvrig har de og andre delegater ordet maksimum 3 ganger, 5 min første gang, 3 min

annen gang og 1 minutt tredje gang. Delegater som forlanger ordet til dagsorden har 1

min taletid. Dirigenten kan foreslå forkortning av taletiden og strek for de andre

inntegnede.

Styrets innstilling: forslaget  godkjennes

Sak 6: Årsberetninger 2020

Årsmelding styret VSF 2020_03_03

Årsmelding hus komite VSF 2020

Årsmelding regatta komite 2020

Beretning kontroll komite VSF for 2020

Sak 7: Årsregnskaper  2020

Årsmelding resultat VSF 2020

Sak 8: Behandle innkomne forslag

Ingen forslag mottatt til behandling

Sak 9: Behandle seilforeningens organisasjonsplan

Organisasjons oversikt  

Sak 10: Fatte vedtak om kontingent

    Styrets forslag : Uendret kontingent. kr 600 for enkeltmedlem, kr 800 for familie medlemskap

Sak 11: Budsjett 2021

Budsjett VSF 2021 

Sak 12: Fatte vedtak om tid og sted for neste årsmøte

Sak 13: Valg

Valg komites innstilling 

Sak 14Utnevne representanter fra foreningen til forbund og annet

Sak 15: Blomsteroverrekkelser/ hederstegn 

Signert referatVSF2021_03_10

 

Årsmøte blir gjennomført på teams. Har du ikke mulighet for deltakelse der, ta kontakt med leder(a)vsf.no